Zakupodavac - Ugovor

 

                                   UGOVOR O POSREDOVANJU  (ZAKUPODAVAC)

 

Zaključen  ___.___. 201__ .godine u  Beogradu između:

 

Privrednog društva Galerija nekretnine d.o.o. Beograd, ulica Kraljice Marije 7/19, MB 20904755, 11000 Beograd, koga zastupa direktor Mirjana Stošić, kao POSREDNIK, s jedne strane,

                                                                                          

i

 

__________________________iz________________, ulica__________________________broj____

JMBG_______________________telefon_________________, kao NALOGODAVCA, s druge strane, a na sledeći način:

Član 1.

 

Predmet  ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između POSREDNIKA i NALOGODAVCA, vezanih za izdavanje sledeće nepokretnosti:_______ u Beogradu u ulici ________________________ broj____          

površine____m2, na _____ spratu, a koja se nalazi na katastarskoj parceli br._____, List  nepokretnosti  br. _______ K.O. ________.

Nalogodavac potpisivanjem, odnosno prihvatanjem ovog ugovora angažuje POSREDNIKA  da za njegove potrebe posreduje u izdavanju gore opisane nepokretnosti.

Član 2.

 

Nalogodavac daje na izdavanje nepokretnost iz Čl. 1 ovog ugovora, po ceni ____________ i ovlašćuje posrednika da ga zastupa u svim poslovima i da preduzima sve potrebne pravne i faktičke radnje koje su nužne radi izdavanja nepokretne imovine nalogodavca.

Član 3.

 

Zakupodavac se obavezuje da za obavljenu uslugu posredovanja isplati POSREDNIKU proviziju u visini 50% od prve ugovorene mesečne zakupnine i to u trenutku sklapanja posla bilo da je to zaključenje Ugovora  o zakupu, isplata depozita ili isplata prve mesečne rate.

Član 4.

 

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme-period od 12 meseci. U slučaju da do navedenog roka

Ugovor ne prestane da važi (realizacijom ugovorenog posla ili otkazom), smatraće se da je bez dodatne pisane saglasnosti ugovornih strana produžen na istovetan vremenski period. U cilju dopunskog tumačenja ovog Ugovora, Posrednik izjavljuje da sa Nalogodavcem nije ugovorio ekskluzivno posredovanje, tj. ovaj Ugovor ne sadrži klauzulu o ekskluzivnom posredovanju.

Član 5.

 

Ovaj  Ugovor  je sačinjen u dva istovetna primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu. Uz ovaj Ugovor važe Opšti uslovi poslovanja posrednika.

Ugovorne strane su sagalsne da u slučaju spora koji nastane prilikom izvršenja ovog Ugovora, bude nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

 

                          NALOGODAVAC                                                                             POSREDNIK

 

 

       ____________________________                                             ____________________ ____