Ugovor za prodavce

                                          

                           UGOVOR O POSREDOVANJU ( ZA PRODAVCE )                Br. ______ / 201___.

 

   Zaključen u  Beogradu dana ____.____.201____ . godine, između:

 

  1. Privrednog društva “Galerija nekretnine” d.o.o., iz Beograda, sa sedištem u Ul.Kraljice Marije br. 7/19, koga zastupa direktor Mirjana Stošić, (u daljem tekstu : POSREDNIK), s jedne strane, i

 

  1. _____________________________ iz ______________ Ulica________________________ br. ____          

 

JMBG___________________________telefon____________________ (u daljem tekstu : NALOGODAVAC),

 s druge strane, a na sledeći način : 

 

                                                                                           Član 1.

Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa između POSREDNIKA i NALOGODAVCA , vezanih za prodaju sledeće nepokretnosti : __________u Beogradu u Ulici _____________________________ broj ______ na ______ spratu, površine _____m2,  a koji se nalazi na katastarskoj parceli br. ________, List  nepokretnosti  br.  ________  KO: ___________________________, koja je u svojini Nalogodavca.

 

NALOGODAVAC, prihvatanjem odnosno potpisivanjem ovog Ugovora angažuje POSREDNIKA da u njegovo ime i za njegov račun posreduje u prodaji gore opisane nepokretnosti.

 

                                                                                          Član 2.

Nalogodavac stavlja u prodaju nepokretnost iz čl.1. ovog  Ugovora, po ceni od ___________ EURA, i u tu svrhu ovlašćuje Posrednika da ga zastupa u svim poslovima, da preduzima sve potrebne pravne i faktičke radnje koje su nužne radi prodaje nepokretnosti Nalogodavca.

 

                                                                                          Član 3.

Posrednik se obavezuje da će sa pažnjom dobrog privrednika nastojati da nađe kupca za nepokretnost iz  čl.1.ovog Ugovora i da istog dovede u vezu sa Nalogodavcem radi pregovora i zaključenja Ugovora o kupoprodaji ovde predmetne nepokretnosti. Takođe, Posrednik se u zavisnosti od vrste posredovanog pravnog posla, obavezuje da će obavljati sledeće:

               1) Dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

               2) Izvršiti uvid u isprave kojima Prodavac dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup  je predmet posredovanja (po izvršenom uvidu u isprave posrednik će upozoriti nalogodavca na:  moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registar nepokretnosti, upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine ili drugih ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

               3)  Obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, odnosno oglašavanje predmetne nepokretnosti;

               4)  Omogućiti pregled nepokretnosti;

               5)  Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključivanja Ugovora;

               6) Čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom, posreduje ili u vezi s tom nepokretnosti ili s poslom za koji posreduje;

               7) Obavesti Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili moraju biti poznate;

 

U cilju realizacije gore navedenih obaveza Posrednik je dužan da na pogodan i uobičajeni način oglašava prodaju predmetne nepokretnosti, da kontaktira i pronalazi kupce i da iste obaveštava o osobinama i karakteristikama predmetne nepokretnosti, te da kupce upoznaje sa uslovima prodaje, kao i da obavesti Nalogodavca koje su isprave potrebne radi zaključenja Ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosti. Obaveza posrednika je da isprati svog Nalogodavca prilikom sklapanja i overe Predugovora i Ugovora pa sve do isplate dogovorene cene i ulaska u posed i/ili predajom ključeva.                                                                        

                                                                                    Član 4.

Nalogodavac se obavezuje da Posredniku stavi na raspolaganje svu dokumentaciju i sve informacije vezane za predmetnu nepokretnost, potrebne za realizaciju prodaje, kao i da svojim radnjama ne ometa Posrednika u obavljanju ovde ugovorenog posla.

 

Nalogodavac se takođe obavezuje da na ime posredničke provizije u vezi prodaje predmetne nepokretnosti isplati Posredniku naknadu u iznosu  od  2%  od  stvarno dogovorene cene, samo u slučaju da je posrednik "Galerija nekretnine d.o.o" posredovao u prodaji predmetne nepokretnosti.

Minimalni iznos agencijske provizije za posredovanje u prodaji nepokretnosti čija je cena ispod 35000 eura iznosi 750 eura.

Posrednička provizija kod kupoprodaje nepokretnosti isplaćuje se posredniku prilikom sklapanja Predugovora  o kupoprodaji (ukoliko se pojedinačnim ugovorom ne dogovori drugačije ).

                                                                                      Član 5.

Posrednik  ne može menjati uslove prodaje niti iznos kupoprodajne cene iz  čl. 2. ovog  Ugovora, po kojoj  Nalogodavac nudi na prodaju predmetnu nepokretnost iz čl. 1.ovog Ugovora, bez prethodne usmene ili pismene saglasnosti Nalogodavca.

                                                                                       Član 6.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vreme - period od 12 meseci. U slučaju da do navedenog roka Ugovor ne prestane da važi (realizacijom ugovorenog posla ili otkazom pismenim putem), smatraće se da je bez dodatne pisane saglasnosti ugovornih strana produžen na istovetan vremenski period. Nalogodavac može potpisati ugovor sa više agencija osim u slučaju ugovora o Ekskluzivnom posredovanju.

                                                                                       Član  7.

Naknadu iz čl.4. ovog Ugovora, Nalogodavac će biti dužan da isplati Posredniku i ukoliko zaključi Ugovor o kupoprodaji čiji je predmet nepokretnost iz čl.1.ovog Ugovora sa  kupcem koga je Posrednik uveo u nepokretnost ili  sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu.

Ugovorne strane saglasno potvrđuju i konstatuju da ako nakon raskida ovog Ugovora Nalogodavac  zaključi Ugovor o kupoprodaji čiji je predmet  nepokretnost iz čl.1. ovog Ugovora, sa kupcem koga je Posrednik pronašao pre raskida Ugovora, Nalogodavac je u obavezi da isplati Posredniku naknadu iz čl.4.ovog Ugovora.

                                                                                        Član  8.

Ovaj Ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu. Uz ovaj Ugovor važe Opšti uslovi poslovanja Posrednika. Ugovorne strane su saglasne da u slučaju spora koji nastane prilikom  izvršenja ovog Ugovora, bude nadležan osnovni sud u Beogradu.

 

 

                            NALOGODAVAC                                                          POSREDNIK