Ugovor za kupce

UGOVOR O POSREDOVANJU U KUPOVINI NEPOKRETNOSTI

 

                                             Zaključenen dana ___.___.2016. godine u Beogradu

 Između:

Preduzeće za posredovanje u prometu nekretnina „Galerija nekretnine“ d.o.o, Beograd, ul. Kraljice Marije br. 7/19, matični broj 20904755, PIB 107957993 , upisan u registar posrednika pod brojem 639, koga zastupa Direktor Mirjana Stošić, kao POSREDNIK

(u daljem tekstu Posrednik),   i

 

     _______________(otac__________)______________,iz_____________, ul._____________________, br._____, lk.br.___________,

    izdata dana__.___.____ godine, JMBG____________________ kao NALOGODAVCA, (u daljem tekstu Nalogodavac)

                                                                

 

                                                                                               Član 1.

Predmet Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa vezanih za posredovanje pri kupovini nepokretnosti za račun KUPCA, a pod uslovom i na način definisan ovim Ugovorom.  Posredovanje  podrazumeva  dovođenje  u  vezu KUPCA  sa  vlasnikom nepokretnosti  radi potencijalne kupoprodaje. KUPAC angažuje POSREDNIKA da u ime i za račun KUPCA izvrši posredovanje pri kupovini nepokretnosti. Ugovorne strane saglasno utvrđuju da su ovim ugovorom obuhvaćene sve nepokretnosti koje kupcu budu ponuđene od strane POSREDNIKA, bez vremenskog ograničenja. Kao  dokaz  o  činjenici  koje  je  nepokretnosti  KUPAC  razgledao  posredstvom  POSREDNIKA,  služi  Potvrda  o  obavljenom  gledanju nepokretnosti potpisana od strane KUPCA, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

 

Obavaze  posrednika                                                          Član 2.

POSREDNIK se obavezuje da sa pažnjom dobrog privrednika preduzme sve potrebne radnje a posebno da:

-KUPCA upozna sa pravnim statusom predmetne nepokretnosti, postojanjem činjenica koje bi sprečavale uknjižbu nepokretnosti u Katastru ili drugim smetnjama za kupovinu nepokretnosti, i drugim činjenicama koje su od značaja za predmetni posao;

- učestvuje u pregovorima za kupovinu predmetne nepokretnosti;

- i drugo predviđeno Opštim Uslovima poslovanja POSREDNIKA i Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

 

Obaveze Kupca                                                                   Član 3.

KUPAC se obavezuje da za obavljenu uslugu posredovanja isplati POSREDNIKU posredničku naknadu u visini od 2 % od ugovorene kupoprodajne cene nepokretosti, istovremeno sa isplatom kapare za kupovinu predmetne nepokretnosti, a prilikom zaključenja Predugovora (Ugovora) o kupoprodaji te nepokretnosti.

U slučaju da KUPAC ne bude zainteresovan za kupovinu nepokretnosti koje su mu prezentovane od strane POSREDNIKA,

POSREDNIK nema pravo na naplatu posredničke naknade niti naknade drugih troškova.

 

                                                                                              Član 4.

KUPAC je obavezan isplatiti POSREDNIKU ugovorenu posredničku naknadu i u slučaju da, bez znanja i učešća POSREDNIKA, u roku od 12 meseci od dana razgledanja nepokretnosti, on lično ili sa njim povezano lice u smislu Opštih uslova poslovanja posrednika, zaključi Predugovor odnosno Ugovor sa prodavcem nepokretnosti sa kojim je doveden u vezu preko POSREDNIKA.

                                                                                               Član 5.

Na sve što nije detaljno regulisano ovim Ugovorom primeniće se Opšti uslovi poslovanja posrednika „Galerija nekretnine“ d.o.o. i Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

U slučaju spora koji se ne može rešiti mirnim putem nadležan je i Osnovni Sud u Beogradu

Ovaj Ugovor sačinjen je u dva (2) istovetna primerka, od kojih obe ugovorne strane zadržavaju po jedan primerak.